ČESKÁ ASOCIACE SILOVÉHO PŘETAHOVÁNÍ

PODMÍNKY ZAŘAZENÍ DO REPREZENTACE

ZAŘAZENÍ SPORTOVCE DO REPREZENTACE ČESKÉ REPUBLIKY V SILOVÉM PŘETAHOVÁNÍ Všeobecné podmínky: 1. České občanství, případně trvalý pobyt v ČR a povolení Výkonného výboru CMWA reprezentovat ČR. 2. Registrace v České asociaci silového přetahování „CMWA“, která je oddílová nebo individuální. 3. Splnění věkové hranice pro zařazení do věkových kategórií na základě CMWA. 4. Splnění podmínek pro zařazení sportovce do reprezentačního týmu schváleného Výkonným výborem. 5. Nominace na všechny mezinárodní závody schválené CMWA. 6. Součástí statutu reprezentanta jsou: a) práva reprezentanta CMWA b) povinnosti reprezentanta CMWA c) podmínky pro zařazení sportovce do reprezentace d) pravidla financování reprezentačních cest na Mistrovství světa, Světový pohár, Mistrovství Evropy, Evropský pohár e) ztráta statutu reprezentanta CMWA A) PRÁVA REPREZENTANTA CMWA Právo reprezentovat Českou republiku na sportovních akcích doma i v zahraničí je největší ctí, které se může občanovi /sportovci dostat. Svými postoji, prezentovaním občanské a sportovní úrovně reprezentant propaguje nejen sebe, ale především CMWA a Českou republiku. Na základě dosažených výsledků ze sledovaných závodů a rozhodnutí reprezentačního trenéra má právo být pozvaný (nominovaný) na akce spojené s reprezentací ČR. Má právo projevit svůj názor, své pocity a konzultovat svou sportovní přípravu s reprezentačním trenérem CMWA. Má právo požadovat plnění rozhodnutí Výkonného výboru CMWA navrhnuté reprezentačním trenérem, prostřednictvím oddílů, případně prostřednictvím Výkonného výboru CMWA. Má právo požadovat hodnocení své činnosti, konzultovat, případně navrhovat ideální formy a možnost vypracování svého individuálního tréninkového plánu ve spolupráci s reprezentačním trenérem. Na základě rozhodnutí Výkonného výboru CMWA mít uhrazené náklady, případně část nákladů spojených s reprezentováním. V případě porušení svých práv, se obrátit na Výkonný výbor CMWA prostřednictvím svého oddílu a individuální členové osobně. Má právo vzdát se reprezentace a členství v CMWA. Tento akt musí provést písemně a doručit na sekretariát CMWA. B) POVINNOSTI REPREZENTANTA CMWA Je povinen důstojně a odpovědně reprezentovat a dbát o dobré jméno České republiky a CMWA. Je povinný zúčastnit se reprezentačních akcí (soustředění, plánovaných reprezentačních tréninků, domácích i mezinárodních závodů, na které byl nominovaný reprezentačním trenérem. Vyjímku povoluje předseda CMWA. Je povinen se zúčastnit všech prezentačních akcí organizovaných CMWA, na které byl nominovaný nebo pozvaný v zájmu propagace a rozvoje silového přetahování. Je povinen upřednostnit reprezentační zájmy před oddílovými. Je povinen na akcích reprezentace dodržovat program, pokyny reprezentačního trenéra, resp. vedoucího akce a spolupracovat s ním, tak jak s ostatními členy reprezentačního družstva. Je povinen absolvovat zdravotní prohlídky a starat se o svůj zdravotní stav a o jeho změnách informovat reprezentačního trénera. Je povinen starat se o přidělené reprezentační oblečení a v případě ukončení reprezentace ho nepoškozené vrátit v domluveném termínu. V případě ztráty nebo poškození ho zaplatit. Je povinen v průběhu reprezentační akce nosit reprezentační oblečení. Je povinen se řídit platnými pravidly a soutěžním pořádkem a i bezpečnostními pravidly pořadatelem závodů. Reprezentant je příkladem pro ostatní sportovce : nesmí pít alkoholické nápoje, používat omamné látky, dopingové prostředky, vzbuzovat veřejné pohoršení nebo jiným způsobem narušovat průběh akce. Je povinen dodržovat všechny platné předpisy CMWA. Je povinen dodržovat všechny zásady fair-play. V případě, odmítnutí reprezentačního startu bez vážných důvodů, bude přestupek řešený Výkonným výborem CMWA. Reprezentant musí mít platný cestovný pas, občanský průkaz a platné zdravotní pojištění. - při neplnění svých povinností bude reprezentant potrestaný podle disciplinárního pořádku- C) PODMÍNKY PRO ZAŘAZENÍ DO REPREZENTACE CMWA Junioři Pozici juniorského reprezentanta získá závodník po splnění podmínek navržených státním trenérem a schválených Výkonným výborem CMWA. Podmínky získání statutu juniorského reprezentanta. - vítězství na mistrovství ČR - vítězství na minimálně dvou oficiálních mezinárodních závodech, které se konají u nás v ČR a jsou v kalendáři CMWA - vítězství na minimálně jednom oficiálním mezinárodním závodě, který se koná v zahraničí a spadá pod mezinárodní federaci IMWF - zisk medaile na minimálně dvou oficiálních mezinárodních závodech, konaných v zahraničí a spadajících pod mezinárodní federaci IMWF Senioři 1. Pozici seniorského reprezentanta získá závodník po splnění podmínek navržených státním trenérem a schválených Výkonným výborem CMWA. 2. Podmínky získání statutu seniorského reprezentanta. - vítězství na mistrovství ČR - vítězství na minimálně čtyřech oficiálních mezinárodních závodech, které se konají u nás v ČR a jsou v kalendáři CMWA - vítězství na minimálně dvou oficiálních mezinárodních závodech, které se konají v zahraničí a spadají pod mezinárodní federaci IMWF - zisk medaile na minimálně čtyřech oficiálních mezinárodních závodech, konaných v zahraničí a spadajících pod mezinárodní federaci IMWF K zařazení do reprezentace se počítají výsledky za posledních 12 měsíců. Výkonný výbor může v individuálním případě schválit přijetí sportovce do reprezentace na základě vyjímečné formy i když byla v kratším období než hodnocených 12 měsíců. D) PRAVIDLA FINANCOVÁNÍ REPREZENTAČNÍCH CEST NA MISTROVSTVÍ SVĚTA, SVĚTOVÉHO POHÁRU, MISTROVSTVÍ EVROPY, EVROPSKÉHO POHÁRU Junioři - spoluůčast reprezentanta podle rozhodnutí Výkonného výboru 0 - 50% Senioři Tým A - spoluůčast reprezentanta podle rozhodnutí Výkonného výboru 0 – 50% Tým B - spoluůčast reprezentanta podle rozhodnutí Výkonného výboru 50 - 100% V případě, že získá závodník první místo, tak mu bude částka proplacená. E) ZTRÁTA STATUTU REPREZENTANTA CMWA Reprezentant ztrácí statut reprezentanta: dnem vyřazení na návrh reprezentačního trenéra na základě disciplinárního přestupku dnem ukončení aktivní závodní činnosti odmítnutím reprezentovat

STANOVY CMWA

INFORMACE KE STAŽENÍ

gf • 2015-22. All Rights Reserved.

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

DISCIPLINÁRNÍ POŘÁDEK

MEZINÁRODNÍ PRAVIDLA IMWF

PODMÍNKY ZAŘAZENÍ DO REPREZENTACE

PARTNEŘI

MEDIÁLNÍ SERVIS

PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY ZE SOUTĚŽÍ

ČLENSTVÍ V CMWA