ČESKÁ ASOCIACE SILOVÉHO PŘETAHOVÁNÍ

 

STANOVY CMWA

ZNĚNÍ STANOV SPOLKU Česká asociace silového přetahování - CMWA z. s. dle § 218 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, platném znění I. Úvodní ustanovení Zakladatelé vedeni jednotným úmyslem se dohodli na znění stanov spolku Česká asociace silového přetahování, z. s. (dále jen „spolek“). Spolek je zakládán za účelem rozvoje silového přetahování. II. Znění stanov spolku Čl. I. Úvodní ustanovení Spolek Česká asociace silového přetahování, z. s. byl založen shodou zakladatelů na obsahu stanov. Vnitřní organizace spolku Česká asociace silového přetahování, z. s., práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku, a právními předpisy. Čl. II. Název a sídlo Název spolku je: Česká asociace silového přetahování - CMWA z. s. (dále jen „spolek“). Anglický ekvivalent názvu spolku je: Czech Mas Wrestling Association (ve zkratce „CMWA“). Sídlo spolku je: Praha. Čl. III. Účel spolku Účelem spolku je: rozvoj silového přetahování a vytváření podmínek pro soutěžení v něm, zastupování odvětví silového přetahování na území České republiky i v mezinárodních soutěžích, organizování sportovních akcí, propagování silového přetahování v České republice, podporování sportovní výchovy mládeže a vedení mládeže k zásadám chování „fair play“. Čl. IV. Hlavní činnost spolku Spolek vykonává hlavní činnosti v souladu se svým účelem uvedeným v čl. III. stanov. Spolek bude vyvíjet především tuto činnost: vydávat pravidla, předpisy, směrnice, metodické materiály, vnitřní předpisy, soutěžní řády potřebné k zajištění své činnosti, sdružovat zájemce o silové přetahování, pečovat o sportovní výchovu mládeže a připravovat talentované mladé silové přetahovače pro dosažení nejvyšší výkonnosti, zřizovat, organizovat a pořádat soutěže silového přetahování, vydávat podmínky pro účast v soutěžích silového přetahování, vydávat zásady, řády, statuty pro rozhodování v soutěžích silového přetahování, organizovat a řídit přípravu a činnost trenérů, rozhodčích a dalších osob včetně zajišťování jejich školení a dalšího vzdělávání, formovat českou reprezentaci a zabezpečovat její prezentaci na mezinárodních soutěžích, spolupracovat s tělovýchovnými a sportovními organizacemi v České republice, spolupracovat s mezinárodními organizacemi v oblasti silového přetahování, vést své členy a ostatní účastníky k dodržování základních etických a mravních pravidel, umožnit jim širokou informovanost v oblasti silového přetahování, hájit zájmy svých členů uvnitř i navenek, za tímto účelem spolupracovat s orgány obce, s ostatními organizacemi i jednotlivci, dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji silového přetahování, apod., zejména formou organizační a osvětovou činností. Čl. V. Vedlejší činnost Vedle hlavní činnosti může spolek vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo hospodárném využití spolkového majetku. Zisk z činnosti spolku je možné použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku. VI. Orgány spolku Spolek zřizuje tyto orgány: Členská schůze Předseda VII. Členská schůze Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Členská schůze je tvořena všemi členy spolku. Zasedání členské schůze je svoláváno předsedou spolku podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Členská schůze je usnášeníschopná, pokud je přítomna alespoň polovina všech členů spolku. Usnesení přijímá většinou hlasů členů přítomných v době usnášení; každý člen má jeden hlas. Členská schůze: schvaluje hlavní zaměření činnosti spolku, rozhoduje o změně stanov volí a odvolává předsedu spolku schvaluje výsledek hospodaření spolku schvaluje obecné podmínky členství hodnotí činnost dalších orgánů spolku i jejich členů rozhoduje o zrušení spolku. K přijetí rozhodnutí je potřebný souhlas alespoň dvou třetin hlasů přítomných členů. VIII. Předseda Předseda je statutárním orgánem spolku. Předseda jedná za spolek samostatně. Předseda je volen členskou schůzí. Funkční období předsedy spolku je pětileté. Umožňuje se opětovné zvolení. Předsedou může být zvolena pouze fyzická osoba plně svéprávná. Předseda spolku zejména: řídí činnost spolku a reprezentuje spolek navenek, odpovídá za chod spolku a za plnění usnesení členské schůze spolku, schvaluje přihlášky nových členů a rozhoduje o vyloučení členů, sestavuje a navrhuje rozpočet spolku a předkládá ho ke sválení členské schůzi, zajišťuje přípravu a zpracování podkladů k projektům, financovaným státním rozpočtem, z dotací a případně z jiných zdrojů, svolává zasedání členské schůze spolku rozhoduje o všech ostatních záležitostech spolku, pokud nejsou výslovně svěřeny členské schůzi. Za výkon funkce předsedy přísluší předsedovi náhrada hotových nákladů, které mu v přímé souvislosti s výkonem funkce vznikly. Členství předsedy zaniká: písemnou rezignací adresovanou členské schůzi, úmrtím, odvoláním valnou hromadou, uplynutím funkčního období Prvním předsedou spolku je: Kamil Szwarc, dat. nar. 24.08.1973, bytem Lidická 704, 739 61 Třinec IX. Členství Členem spolku se může stát na základě své svobodné vůle fyzická osoba starší 6 let, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti. Členem spolku se může stát také právnická osoba. Za právnickou osobu ve spolku jedná její statutární orgán, pokud si sama neurčí jiného zástupce. Hlasovací právo má fyzická osoba plně svéprávná. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce. Osoba se stává členem ke dni rozhodnutí o přijetí její žádosti. Žádost o členství musí být podána v písemné formě. O přijetí za člena rozhoduje předseda, který stanoví podmínky pro vstup členů, a to podle obecných zásad členství schválených členskou schůzí. Prvními členy spolku se automaticky stávají osoby přítomné na ustavující schůzi spolku. Členské příspěvky jsou základní projevem příslušnosti člena spolku, pro který představují nedílnou součást finančních příjmů. Výši členských příspěvků stanoví členská schůze. Registraci členů, otázku průkazů apod. upraví předseda svým interním předpisem. Členství ve spolku zaniká: dobrovolným vystoupením člena. Členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství předsedovi spolku, úmrtím fyzické osoby zánikem právnické osoby vyloučením předsedou spolku pro porušení stanov či právních předpisů. Členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku vyloučenému členovi, není-li v rozhodnutí uvedeno jinak. X. Seznam členů Spolek vede seznam členů. V seznamu členů se u každého člena uvádějí následující údaje: Fyzická osoba Právnická osoba Jméno a příjmení Název Bydliště Sídlo Datum narození IČ Tel. č./e-mail Tel. č./e-mail Zákonný zástupce u členů mladších 18 let Osoba jednající jménem člena ve spolku Zápis a výmazy ze seznamu členů provádí předseda spolku. Předseda provede zápis nového člena do seznamu členů ve lhůtě 14 dnů od vzniku členství. Předseda provede výmaz člena ze seznamu členů ve lhůtě 14 dnů od zániku členství. Předseda provede změnu údajů týkající se údajů o členovi v seznamu členů ve lhůtě 14 dnů od oznámení změny členem, kterého se změna údajů týká. Předseda je povinen vydat ve lhůtě 14 dnů výpis ze seznamu členů každému členovi, který o výpis požádá. Seznam členů spolku je veřejný a je přístupný na internetových stránkách spolku. Podáním žádosti o členství ve spolku a přijetím za člena spolku tento člen spolku tímto vyjadřuje souhlas se zveřejněním v seznamu členů, který obsahuje údaje člena dle čl. X. odst. 1. těchto stanov. XI. Práva a povinnosti členů Každý člen spolku je oprávněn: účastnit se aktivně na všech činnostech spolkového života, diskutovat na členské schůzi a činit návrhy, podílet se na výhodách, službách a aktivitách, které spolek svým členům poskytuje, být informován o činnosti spolku a výsledcích jeho hospodaření. Každý člen spolku – fyzická osoba plně svéprávná má právo volit a být volen do orgánů spolku Každý člen spolku je povinen: bezvýhradně dodržovat platný právní řád, stanovy a veškeré další interní předpisy a pokyny orgánů spolku a prvořadě vždy hájit zájmy spolku a zájmy jeho členů, řádně a včas platit členské příspěvky účastnit se aktivně podle svých možností a schopností činnosti spolku, řádně, zodpovědně a plně v souladu se stanovami a platným právním řádem, reprezentovat spolek navenek tak, že dodržuje právní předpisy, jedná v souladu s morálkou a dobrými mravy a dodržuje zásady slušného chování a chování „fair play“, vykonávat funkce, do kterých byl se svým souhlasem zvolen. XII. Majetek a hospodaření spolku Hospodaření spolku se vždy řídí platným právním řádem. Hospodaření, nakládání s majetkem, resp. s celým jměním musí být vždy realizováno plně v souladu s platným právním řádem a stanovami. Spolek má právo nabývat majetek a další aktiva do svého výhradního vlastnictví. XIII. Závěrečná ustanovení Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem zápisu spolku do rejstříku spolků, který je veden Městským soudem v Praze. III. Závěrečná ustanovení Zápis spolku do spolkového rejstříku . Spisová značka : L 62117 vedená u Městského soudu v Praze Název : Česká asociace silového přetahování - CMWA z.s. Sídlo : Za poštou 1297/6 , Strašnice , 10000 Praha 10 Identifikační číslo : 03833844 Právní forma : Spolek Účel : Účelem spolku je rozvoj silového přetahování a vytváření podmínek pro soutěžení v něm, zastupování odvětví silového přetahování na území České republiky i v mezinárodních soutěžích, organizování sportovních akcí,propagování silového přetahování v České republice, podporování sportovní výchovy mládeže a vedení mládeže k zásadám chování fair play. Název nejvyššího orgánu : Členská schůze Statutární orgán : Předseda Způsob jednání : Předseda jedná za spolek samostatně Den zápisu : V Praze dne 25. února 2015 Zakladatel,předseda : Kamil Szwarc

STANOVY CMWA

INFORMACE KE STAŽENÍ

gf • 2015-22. All Rights Reserved.

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

DISCIPLINÁRNÍ POŘÁDEK

MEZINÁRODNÍ PRAVIDLA IMWF

PODMÍNKY ZAŘAZENÍ DO REPREZENTACE

PARTNEŘI

MEDIÁLNÍ SERVIS

PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY ZE SOUTĚŽÍ

ČLENSTVÍ V CMWA